TinyDB how to do


#1

hey can you help me? I create an application and I would like the application to remember what screen the user left before switching off the application. and I don’t know how to do this. I know only that I have to use TinyDB


#2

PL Utwórz tag w bazie np: screen. W inicjalizacji ekranu najpierw wyczyść tag screen a następnie zapisz bieżący ekran. Możesz też utworzyć procedurę która dodatkowo po ponownym uruchomieniu aplikacji automatycznie przeniesie użytkownika na zapisany ekran

EN Create a tag in the database, e.g. screen. In screen initialization, first clear the screen tag and then save the current screen. You can also create a procedure which, additionally, after restarting the application will automatically transfer the user to the saved screen


#3

The same logic like this


#4

It’s best before asking any question to search the forum. Almost all questions are asked before.


#5

nie bardzo wiem jak to zrobić


#6

TinyDB tutorial by Stephen


A very good way to learn App Inventor is to read the free Inventor’s Manual here in the AI2 free online eBook http://www.appinventor.org/book2 … the links are at the bottom of the Web page. The book ‘teaches’ users how to program with AI2 blocks.
There is a free programming course here http://www.appinventor.org/content/CourseInABox/Intro and the aia files for the projects in the book are here: http://www.appinventor.org/bookFiles
How to do a lot of basic things with App Inventor are described here: http://www.appinventor.org/content/howDoYou/eventHandling .

Also do the tutorials http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/tutorials.html to learn the basics of App Inventor, then try something and follow the Top 5 Tips: How to learn App Inventor

Taifun


Trying to push the limits! Snippets, Tutorials and Extensions from Pura Vida Apps by Taifun.


#7

Cóż jak mogę ci pomóc, może powiem jak ja to robię.

 1. Google, wyszukuje informacji na forum i na stronach szanownych kolegów choćby @Taifun lub @Andres_Cotes czy świetne poradniki @PixiiBomb szukam konkretnego tematu - w tym wypadku TinyDB.
 2. Tworzę nowy projekt o nazwie “test_tiny_screen”
 3. Jeśli istnieją jakieś pliki aia ściągam i instaluje projekty.
 4. Kopiuje potrzebne bloki do mojego test projektu (lub tworzę) i zaczynam zabawę. Pomocne są label i button dzięki nim widzę rezultaty działań. I zmieniam , nie bij się eksperymentować. Najlepiej uczuć się na przykładach innych i własnych błędach.
 5. Kiedy już uzyskam odpowiedni rezultat pakuje bloki do plecaka i przenoszę do właściwego projektu.
 6. Dobra rada oglądaj YT wpisz hasła MIT App Inwestor lub Appybuilder czy thunkaable znajdziesz setki filmików jak coś zrobić nie przejmuj się językiem nagrania to nie jest istotne ważne byś widział bloki i rezultat .

Well, how can I help you, maybe I will tell you how I do it.

 1. Google, searches for information on the forum and on websites of esteemed colleagues, even @Taifun or @Andres_Cotes or great @PixiiBomb tutorials I am looking for a specific topic - in this case TinyDB.
 2. I create a new project called “test_tiny_screen”
 3. If there are any files, I download and install projects.
 4. Copy the needed blocks to my project test (or create) and start to play. The label and button are helpful, thanks to them I can see the results of the activities. And I change, do not be afraid to experiment. It’s best to feel examples of others and your own mistakes.
 5. Once I get the right result, I put the blocks into my backpack and transfer them to the right project.
 6. Good advice watch YT enter the password MIT App Investor or Appybuilder or thunkaable you will find hundreds of movies to do something, do not worry about the language of the recording, it is not important that you see the blocks and the result.